Topic outline

 • OBJECTIUS I CRITERIS AVALUACIÓ

  EDUCACIÓ FÍSICA


  COMPETÈNCIES


  1. Competència en el domini corporal i postural; implica l'autoconeixement, el desenvolupament de les pròpies capacitats físiques, la utilització de les habilitats i destreses motrius en diferents situacions i medis, l'expressió i l'autocontrol corporals i la capacitat per gaudir de l'activitat física.


  2. Competència en l'adquisició d'un estil de vida saludable; comporta el coneixement, la valoració i la pràctica dels hàbits saludables, així com el reconeixement dels riscos que impliquin els hàbits no saludables.  


  3. Competència en l'ocupació activa del temps de lleure; permet la relació respectuosa de la persona amb el medi social i natural, ja que comporta l'aprofitament, l'organització i la gestió de l'activitat física com a recurs d'ocupació del temps lliure i facilita també la interiorització dels hàbits saludables a la vida quotidiana en general.


  OBJECTIUS


  1. Conèixer, experimentar i valorar els efectes positius de la inclusió de l'activitat física i les tècniques de relaxació en els hàbits personals, per a la millora de la salut i de la qualitat de vida i també per a la millora de les relacions interpersonals i socials.


  2. Elaborar i dur a la pràctica un programa d'activitat física saludable, per a la consecució d'uns objectius, ajustats a les necessitats i característiques de les persones a qui estigui adreçat, a partir de l'avaluació de l'estat inicial.


  3. Organitzar i participar en activitats físiques en el temps de lleure, valorant els seus aspectes positius i sent capaços d'optimitzar els recursos disponibles, resolent les dificultats i/o els conflictes amb el diàleg i el treball en equip.


  4. Practicar habilitats motrius diverses i exercitar les capacitats físiques per resoldre situacions motrius diferents, aconseguir un bon domini i autocontrol del cos i constatar la importància de la responsabilitat, la perseverança i l'esforç per aconseguir una millora.


  5. Participar activament en l'organització i/o realització d'activitats físiques en el medi natural, respectant el medi ambient i adoptant les mesures de seguretat adequades.


  6. Adoptar una actitud crítica davant aquells aspectes de les activitats físiques i esportives que no siguin adequats per a un correcte desenvolupament personal i social, com les pràctiques nocives relacionades amb l'àmbit de la salut, la recreació, o relacionades amb l'esport i la competició.


  7. Dissenyar i executar activitats d'expressió corporal, sent capaços de valorar-les com a mitjà de creixement personal i de comunicació amb els altres, respectant la seva diversitat.


  8. Conèixer i valorar les sortides professionals relacionades amb l'àmbit de l'educació física i l'esport.


  9. Valorar, conèixer i utilitzar les possibilitats que les tecnologies de l’informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals ofereixen en l'àmbit de l'activitat física i esportiva.


  CRITERIS D'AVALUACIÓ


  1. Realitzar i aplicar de manera autònoma un programa d'activitat física orientat a la salut, utilitzant els coneixements adquirits per valorar la condició física inicial i les característiques o condicions pròpies, establir objectius adequats, aplicar correctament els principis i mètodes d'entrenament i assumir els valors de l'esforç, la

  constància i la perseverança en la consecució dels objectius.


  2. Organitzar i dur a terme en grup o de manera autònoma diferents tipus d'activitats físiques, aprofitar i optimitzar els recursos disponibles i consensuar les normes a seguir, en diferents àmbits (escolar, entorn, etc.).


  3. Resoldre situacions motrius diverses i en diferents contextos, utilitzar adequadament els elements tècnics i tàctics dels diferents esports i respectar les normes del joc net i tenir cura dels espais i els materials.


  4. Crear, organitzar-se i realitzar una composició expressivocorporal en grup, posant en joc els coneixements adquirits, mostrant capacitat d'abstracció i expressivitat pròpia, respectant i valorant l'aportació dels altres per a la consecució d'un objectiu comú.


  5. Cercar informació referent a l'activitat física utilitzant diferents fonts, suports i mitjans, analitzar i interpretar la informació i reflexionar de manera crítica sobre diferents aspectes relacionats amb l'activitat física, la salut i els hàbits socials.


  6. Conèixer i valorar, mitjançant la cerca d'informació, les sortides professionals que estan relacionades amb les activitats físiques en els diferents àmbits treballats: salut, lleure i esport.


  7. Saber utilitzar i valorar les noves tecnologies de l’informació i la comunicació i els mitjans audiovisuals en activitats a l'aula i/o activitats complementàries, com a suport per aconseguir els objectius de la matèria, així com identificar i valorar diferents aplicacions tecnològiques relacionades amb l'activitat física.  • UNITAT DIDÀCTICA 1: TREBALLEM ELS ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA: SALUT, RENDIMENT, OCI I EDUCACIÓ

   Anàlisi i reflexió crítica sobre el concepte de salut.

   Experimentació, caracterització i valoració dels beneficis i riscos de l'activitatf ísica com a hàbit de vida saludable.

   Planificació i execució del treball de les qualitats físiques relacionades amb l'exercici físic.

   Anàlisi i reflexió crítica de la influència d'alguns hàbits i pràctiques socials negatius per a la salut.

   Descripció, valoració i experimentació dels elements que constitueixen l'autocontrol corporal: la higiene, l'alimentació equilibrada, el descans i la relaxació.

   Aplicació de tècniques de relaxació a la vida diària com a mitjà de coneixement personal i recurs de compensació de tensions i desequilibris.

   Valoració i acceptació de valors com la responsabilitat, la perseverança i l'esforç per aconseguir una millora de la condició física i de la salut.


  • FEM UN FLASHMOB PER CARNESTOLTES

   L'objectiu és la realització d'una coreografia d'uns 40 segons a treballar amb grups cooperatius de 6 o 7 participants. Aquesta coreografia serà votada amb els nostre grup classe i alhora, la guanyadora de cada batxillerat passarà a concurs amb les guanyadores dels altres batxillerats. Aquella guanyadora serà la que, tots els batxillerats, ballarem el dia de carnestoltes.

   Definició Flashmobacció organitzada en la que un gran grup de persones es reuneix sobtadament en un lloc públic, realitza alguna cosa inusual i després es dispersa ràpidament.

   Avaluació:

   - Procedimental: fitxa d'avaluació diària ( de l'11 de gener al 2 de febrer)

   - Petit grup coreografia sessió avaluació: setmana del 3-9 de febrer (9 febrer votació de la coreografia guanyadora)

   - Gran grup coreografia: setmana del 10 al 17 de febrer.

  • UNITAT DIDÀCTICA 3: ENS FEM GRANS

   Anem a avaluar com evoluciona el nostre cos amb el pas dels anys i com podem fer perquè aquest envelliment millori amb l'exercici físic o/i l'alimentació. Per aprovar la Unitat Didàctica hem de fer totes les tasques que tindran el mateix valor.

   -exposició per parelles dels diferents sistemes que més involucionen i més poden millorar amb una pràctica saludable regular, exposem durant la setmana del 6-10/02/2022.

   • Recordo temes:
   1. Sistema osteoarticular
   2. Sistema cardiovascular
   3. Sistema muscular
   4. Sistema respiratòri
   • Recordo subtemes:
   1. Evolució amb el pas dels anys; si el sistema escollit evoluciona o no amb l'envelliment i la diferència entre persones entrenades i sedentaries.
   2. Malaties més freqüents; quines malaties poden haver-hi associades a l'envelliment o a la falta d'entrenament.
   3. Exercicis per millorar; exercicis que es podrien proposar per millorar el sistema escollit, i que podrien ajudar a que l'envelliment es produís de manera més progressiva.
   4. Alimentació per millorar-ho; aliments idònis per millorar el funcionament des sistema escollit, per evitar el deu deteriorament o per millorar el seu rendiment. Efectes nocius de mals hàbits alimentaris o sustàncies tòxiques.

   - realització de totes les tasques físiques o teòriques realitzades a l'aula (fitxa bateria eurofit i gent gran),  entrega 1 de Març.