Topic outline

 • BLOCS DE SABERS, COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES, CRITERIS AVALUACIÓ I SABERS

  Podem trobar quatre blocs de sabers que s’han de desenvolupar en diferents contextos per tal de generar situacions d’aprenentatge globals, riques i variades. A conseqüència d’aquest plantejament, les unitats didàctiques o projectes que es dissenyin no han d’estar centrades exclusivament en un únic bloc de sabers, sinó que han d’integrar sabers procedents de diferents blocs. Per afavorir el procés de concreció curricular, els sabers inclosos en aquests blocs recullen els continguts bàsics a desenvolupar sense descriure pràctiques o manifestacions concretes i es deixa a criteri del professorat, en funció del seu context, la manera com es portin a la pràctica.

  BLOCS DE SABERS
  El bloc de vida activa i saludable conté sabers relacionats amb l’activitat física, la pràctica d’activitat física regular i els hàbits saludables, que aborden els components de la salut física, mental i social mitjançant relacions positives en contextos de pràctica fisicoesportiva, i rebutgen comportaments antisocials o contraris a la salut que poden produir-se en aquests àmbits. Tanmateix hi ha els sabers associats a alimentació, descans, primers auxilis i prevenció de lesions, entre d’altres.

  El bloc de resolució de situacions motrius
  té un caràcter transdisciplinari i aborda els aspectes clau de les habilitats motrius. Aquests sabers s’han de desenvolupar en contextos molt variats de pràctica que, en qualsevol cas, han de respondre a la lògica interna de l’acció motriu des de la qual s’han dissenyat els sabers: accions individuals, cooperatives, d’oposició i de col·laboració-oposició. Un altre aspecte clau és el relatiu a l’expressió i la comunicació corporal, en què s’han de desenvolupar tècniques vinculades a l’expressió corporal associades amb la cultura artisticoexpressiva i les ritmicomusicals amb caràcter expressiu.

  El bloc d’organització i creació d’activitats, produccions i esdeveniments
  incideix sobre la capacitat d’organització d’activitats fisicoesportives. S’ha d’entendre com una capacitat de dinamitzar activitats fisicoesportives per poder ocupar el temps de manera activa. D’altra banda, l’alumnat ha de tenir la capacitat de poder gestionar i dissenyar les seves pròpies creacions d’expressió corporal. Finalment, cal esmentar que hi ha sabers per identificar i valorar les sortides professionals associades a l’activitat física i l’esport.

  El bloc de valors, autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius
  se centra, d’una banda, en el fet que l’alumnat desenvolupi els processos dirigits a regular la seva resposta emocional davant de situacions derivades de la pràctica d’activitat física i esportiva, mentre que, de l’altra, incideix sobre el desenvolupament de les habilitats socials i el foment de les relacions constructives entre els participants en aquest tipus de contextos motrius. Finalment, l’avaluació en educació física ha de ser reguladora, contínua, formadora i compartida, i estarà dirigida cap a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant la seva participació, reflexió i autoregulació. L’alumnat serà avaluat en funció del grau d’assoliment dels criteris d’avaluació que, al seu torn, concreten el desenvolupament de les competències específiques de la matèria.

  Competències específiques
  Competència 1
  Autogestionar la condició física per a l’adopció d’un estil de vida actiu i saludable.

  Criteris d’avaluació
  1.1 Elaborar un pla de treball personalitzat per al manteniment o la millora de la salut.
  1.2 Consolidar els hàbits saludables valorant els beneficis que suposen al llarg de la vida.
  1.3 Utilitzar els protocols d’actuació dels primers auxilis i de prevenció de lesions.
  1.4 Aplicar recursos digitals per a la monitorització de l’activitat física i l’adquisició d’hàbits saludables.

  Competència 2
  Resoldre situacions motrius diverses amb control i domini corporal per a la superació de reptes.

  Criteris d’avaluació
  2.1 Resoldre situacions en diferents modalitats esportives i medis aplicant habilitats tècniques, tàctiques i estratègiques.
  2.2 Aplicar els elements i tècniques d’expressió corporal adequats a cada composició.

  Competència 3
  Organitzar activitats fisicoesportives per a l’ocupació i el gaudi del temps de lleure activament.

  Criteris d’avaluació

  3.1 Gestionar activitats, sessions o jornades esportives desenvolupant funcions d’organització i dinamització.
  3.2 Crear produccions d’expressió corporal incorporant-hi elements de crítica social.
  3.3 Organitzar activitats físiques en el medi natural i urbà aplicant normes de seguretat i de conservació del medi ambient.
  3.4 Valorar les sortides professionals associades a l’activitat física i l’esport.

  Competència 4
  Aplicar actituds, valors i habilitats socials de forma proactiva en la pràctica d’activitat física i esportiva per a la millora de la convivència.

  Criteris d’avaluació

  4.1 Cooperar en diferents situacions motrius mostrant maduresa en la gestió emocional i personal en l’assumpció dels diferents rols.
  4.2 Resoldre conflictes mitjançant l’aplicació d’habilitats socials i valors davant situacions discriminatòries i de violència en la pràctica fisicoesportiva.

  SABERS
  Vida activa i saludable
  ● Activitat física saludable
  - Disseny i planificació d’un programa personal d’activitat física: autoavaluació de les capacitats físiques i coordinatives, identificació d’objectius personals i desenvolupament d’aquests, sistemes d’entrenament, autoregulació i control de les càrregues de treball, progressió, avaluació dels resultats aconseguits i reorientació de les activitats a partir dels resultats.
  ● Hàbits saludables
  - Anàlisi i reflexió de dietes equilibrades segons les característiques físiques i personals amb una mirada saludable.
  - Planificació de tècniques i activitats específiques de relaxació, respiració i de prevenció i millora de la postura corporal. - Conscienciació dels efectes negatius que poden tenir alguns hàbits individuals i socials i pràctiques d’activitat física en la salut individual i col·lectiva.
  ● Primers auxilis i prevenció de lesions.
  - Actuacions adequades davant d’accidents: desplaçament i transport d’accidentats, reanimació amb desfibril·lador automàtic (DEA) o semiautomàtic (DESA), protocol RCP, tècniques específiques en indicis d’accidents cardiovasculars i coneixement del contingut bàsic del kit d’assistència.
  - Prevenció i planificació de mesures de seguretat en la pràctica d’activitat física.
  ● Recursos digitals al servei de la pràctica esportiva
  - Ús d’aplicacions i recursos digitals per a la gestió de la pràctica d’activitat física.

  Resolució de situacions motrius

  ● Habilitats motrius
  - Perfeccionament de les habilitats tècniques, tàctiques i estratègiques dels esports individuals, d’adversari, d’oposició o col·lectius.
  - Pràctica de diferents modalitats esportives, esports alternatius, esports adaptats i esports al medi natural.
  - Resolució de situacions motrius variades amb domini corporal en jocs i esports.

  ● Expressió i comunicació corporal
  - Utilització eficient i precisa d’elements i tècniques d’expressió corporal en representacions i dramatitzacions.
  - Pràctica d’activitats ritmicomusicals amb intencionalitat estètica i expressiva.

  Organització i creació d’activitats, produccions i esdeveniments

  ● Gestió d’activitats fisicoesportives
  - Planificació i gestió efectiva en l’organització d’activitats fisicoesportives en diferents medis i entorns.
  - Assumpció de rols de dinamització i organització (coordinador/a, director/a, responsable de grup, etc.) en activitats, jornades i esdeveniments.
   - Disseny de les activitats fisicoesportives atenent als elements necessaris: objectius, medi, seguretat, temps, espais, col·lectiu al qual va dirigit, material, etc. - Utilització òptima de materials, equipaments i espais segons les especificacions tècniques i per a la seva conservació i millora.

  ● Creació de composicions d’expressió corporal
  - Creació de composicions individuals i col·lectives d’expressió corporal per comunicar històries, idees, sentiments, etc.
  - Incorporació crítica d’elements socialment i culturalment rellevants a les representacions i les creacions pròpies.

  ● Sortides professionals i ús del temps de lleure.
   - Valoració de les activitats fisicoesportives i expressives com una manera d’ocupar el temps de lleure.
  - Identificació de les professions vinculades a l’activitat física, la salut i les arts escèniques com a possibles sortides laborals.

  Valors, autoregulació emocional i interacció social en situacions motrius

  ● Gestió personal i emocional
  - Gestió i regulació assertiva d’emocions i habilitats personals en situacions motrius: resiliència, superació, gestió de l’èxit, del fracàs, etc.

  ● Habilitats socials i valors
  - Aplicació d’estratègies i habilitats socials (escolta activa, diàleg, resolució de conflictes, entesa, compromís social) que fomentin la integració, la participació, la cooperació i el respecte a les diferències en les activitats amb grup.

  ● Activitat física, gènere i discriminació
  - Reconeixement i actitud proactiva respecte a conductes o situacions contràries a la convivència.
  - Adaptació de les activitats i les normes fomentant l’equitat i la igualtat de gènere en la pràctica fisicoesportiva.

  • UNITAT DIDÀCTICA 1: TREBALLEM ELS ÀMBITS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA: SALUT, RENDIMENT, OCI I EDUCACIÓ

   Anàlisi i reflexió crítica sobre el concepte de salut.

   Experimentació, caracterització i valoració dels beneficis i riscos de l'activitatf ísica com a hàbit de vida saludable.

   Planificació i execució del treball de les qualitats físiques relacionades amb l'exercici físic.

   Anàlisi i reflexió crítica de la influència d'alguns hàbits i pràctiques socials negatius per a la salut.

   Descripció, valoració i experimentació dels elements que constitueixen l'autocontrol corporal: la higiene, l'alimentació equilibrada, el descans i la relaxació.

   Aplicació de tècniques de relaxació a la vida diària com a mitjà de coneixement personal i recurs de compensació de tensions i desequilibris.

   Valoració i acceptació de valors com la responsabilitat, la perseverança i l'esforç per aconseguir una millora de la condició física i de la salut.


  • FEM UN FLASHMOB PER CARNESTOLTES

   L'objectiu és la realització d'una coreografia d'uns 40 segons a treballar amb grups cooperatius de 6 o 7 participants. Aquesta coreografia serà votada amb els nostre grup classe i alhora, la guanyadora de cada batxillerat passarà a concurs amb les guanyadores dels altres batxillerats. Aquella guanyadora serà la que, tots els batxillerats, ballarem el dia de carnestoltes.

   Definició Flashmobacció organitzada en la que un gran grup de persones es reuneix sobtadament en un lloc públic, realitza alguna cosa inusual i després es dispersa ràpidament.

   Avaluació:

   - Procedimental: fitxa d'avaluació diària ( de l'11 de gener al 2 de febrer)

   - Petit grup coreografia sessió avaluació: setmana del 3-9 de febrer (9 febrer votació de la coreografia guanyadora)

   - Gran grup coreografia: setmana del 10 al 17 de febrer.

  • UNITAT DIDÀCTICA 3: ENS FEM GRANS

   Anem a avaluar com evoluciona el nostre cos amb el pas dels anys i com podem fer perquè aquest envelliment millori amb l'exercici físic o/i l'alimentació. Per aprovar la Unitat Didàctica hem de fer totes les tasques que tindran el mateix valor.

   -exposició per parelles dels diferents sistemes que més involucionen i més poden millorar amb una pràctica saludable regular, exposem durant la setmana del 6-10/02/2022.

   • Recordo temes:
   1. Sistema osteoarticular
   2. Sistema cardiovascular
   3. Sistema muscular
   4. Sistema respiratòri
   • Recordo subtemes:
   1. Evolució amb el pas dels anys; si el sistema escollit evoluciona o no amb l'envelliment i la diferència entre persones entrenades i sedentaries.
   2. Malaties més freqüents; quines malaties poden haver-hi associades a l'envelliment o a la falta d'entrenament.
   3. Exercicis per millorar; exercicis que es podrien proposar per millorar el sistema escollit, i que podrien ajudar a que l'envelliment es produís de manera més progressiva.
   4. Alimentació per millorar-ho; aliments idònis per millorar el funcionament des sistema escollit, per evitar el deu deteriorament o per millorar el seu rendiment. Efectes nocius de mals hàbits alimentaris o sustàncies tòxiques.

   - realització de totes les tasques físiques o teòriques realitzades a l'aula (fitxa bateria eurofit i gent gran),  entrega 1 de Març.